پنجشنبه 15 خرداد 1399

تقویم دفتر آموزشی اردبیل

 
تقویم آموزشی دی ماه 1398 دفتر اردبیل 
نام دوره مدت زمان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
مأمور قرائت کنتور برق 80 ساعت 98/9/20 98/11/15
مشاهده و توصیف 6 ساعت 98/10/2 98/10/2
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات 6 ساعت 98/10/2 98/10/2
اخلاق حرفه ای کارگزاره های اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی و نظامی 12 ساعت 98/10/2 98/10/3
حقوق و تعیین حریم منابع آب 30 ساعت 98/10/19 98/10/28
مدیریت پروژه سازمانی 30ساعت 98/10/17 98/10/24
فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمانهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی 12 ساعت 98/10/9 98/10/10
فن ورز شبکه هوایی برق  139 ساعت 98/8/22 98/10/19
کار تیمی و حل مسأله 12 ساعت 98/10/16 98/10/17
آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی طبقه بندی و ارزیابی مشاغل 16 ساعت 98/10/23 98/10/24
DCS 30 ساعت 98/10/28 ادامه دارد
سلامت شغلی 6 ساعت 98/10/30 98/11/01
آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست 18 ساعت 98/10/28 98/10/30
       
       
       
 
تقویم آموزشی آبان ماه 1398 دفتر اردبیل 
 
نام دوره مدت زمان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
مأمور قرائت کنتور برق 5 ساعت 98/8/9 98/8/9
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه اول) 6 ساعت 98/8/11 98/8/11
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/12 98/8/12
جمعداری اموال 20 ساعت 98/8/11 98/8/13
مشاهده و توصیف (گروه اول) 6 ساعت 98/8/12 98/8/12
مشاهده و توصیف (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/13 98/8/13
فن ورز شبکه هوایی برق 139 ساعت 98/8/11 ادامه دارد
حفاظت شبکه های توزیع 36 ساعت 98/8/19 98/8/22
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه اول) 6 ساعت 98/8/18 98/8/18
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/19 98/8/19
مدیریت سیستم های منابع آب 48 ساعت 98/8/21 98/8/30
روش های موجود در برنامه ریزی زمانبندی و کنترل پروژه 50 ساعت 98/8/22 ادامه دارد
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه سوم) 6 ساعت 98/8/25 98/8/25
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه چهارم) 6 ساعت 98/8/26 98/8/26
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه سوم) 6 ساعت 98/8/25 98/8/25
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه چهارم) 6 ساعت 98/8/26 98/8/26

آخرین اخبار

گزارش اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه ...

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399

گزارش برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفو ...

يکشنبه 4 اسفند 1398

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانس ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه ه ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب ...

دوشنبه 21 بهمن 1398