يکشنبه 5 بهمن 1399

آرشیو گروه های آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم  شبکه های هوشمند الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

(89)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

(42)

اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

(53)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

(46)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه (کد: 3467)

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

(41)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه (کد: 3696)

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

(41)

اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

يکشنبه 21 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

(110)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

(71)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

(38)

اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

(39)

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

دوشنبه 15 دي 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه ه ...

دوشنبه 22 دي 1399

اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اد ...

دوشنبه 22 دي 1399

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای ت ...

دوشنبه 22 دي 1399

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت ...

دوشنبه 22 دي 1399

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت ...

دوشنبه 22 دي 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی تر ...

يکشنبه 21 دي 1399