چهارشنبه 22 آبان 1398

معاون آموزشی

آخرین اخبار

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید ...

چهارشنبه 22 آبان 1398

برگزاری دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحو ...

دوشنبه 13 آبان 1398

فایل دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه ت ...

چهارشنبه 8 آبان 1398

آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

دوشنبه 6 آبان 1398

گزارش برگزاری دوره  سرویس و نگهداری پست های ز ...

چهارشنبه 1 آبان 1398

گزارش برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی در انبار ...

چهارشنبه 1 آبان 1398