چهارشنبه 7 اسفند 1398

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های سه گانه ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف و دوره ممیزی انرژی صنایع
 سال 1398
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد ساعت تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف هزینه های رفاهی  هزینه نهایی
 هر دوره
پذیرایی
1 مدیریت انرژی جامع   98/1/17   98/1/22            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
2 مدیریت انرژی جامع   98/1/24   98/1/29            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
3 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
4 مدیریت انرژی جامع   98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
5 مدیریت انرژی جامع   98/2/14   98/2/19            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
6 مدیریت انرژی جامع   98/2/21   98/2/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
7 مدیریت انرژی جامع   98/2/28   98/3/2            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
8 مدیریت انرژی جامع   98/3/18   98/3/23            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
9 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
10 مدیریت انرژی جامع   98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
11 مدیریت انرژی جامع   98/4/1   98/4/6            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
12 ممیزی انرژی صنایع  98/4/9   98/4/12            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
13 مدیریت انرژی جامع   98/4/15   98/4/20            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
14 مدیریت انرژی جامع   98/4/22   98/4/27            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
15 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
16 مدیریت انرژی جامع   98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
17 مدیریت انرژی جامع   98/5/5   98/5/10            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
18 مدیریت انرژی جامع   98/5/12   98/5/17            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
19 مدیریت انرژی جامع   98/6/2   98/6/7            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
20 مدیریت انرژی جامع   98/6/9   98/6/14            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
21 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
22 مدیریت انرژی جامع   98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
23 مدیریت انرژی جامع   98/6/30   98/7/4            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
24 مدیریت انرژی جامع   98/7/6   98/7/11            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
25 مدیریت انرژی جامع   98/7/13   98/7/18            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
26 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
27 مدیریت انرژی جامع   98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
28 ممیزی انرژی صنایع  98/8/11   98/8/14            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
29 مدیریت انرژی جامع   98/8/18   98/8/23            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
30 مدیریت انرژی جامع   98/8/25   98/8/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
31 مدیریت انرژی جامع   98/9/2   98/9/7            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
32 مدیریت انرژی جامع   98/9/9   98/9/14            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
33 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
34 مدیریت انرژی جامع   98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
35 مدیریت انرژی جامع   98/9/23   98/9/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
36 مدیریت انرژی جامع   98/9/30   98/10/5            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
37 مدیریت انرژی جامع   98/10/7   98/10/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
38 مدیریت انرژی جامع   98/10/14   98/10/19            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
39 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
40 مدیریت انرژی جامع   98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
41 مدیریت انرژی جامع   98/10/28   98/11/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
42 ممیزی انرژی صنایع  98/11/5   98/11/8            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
43 مدیریت انرژی جامع   98/11/12   98/11/17            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
44 مدیریت انرژی جامع   98/11/26   98/12/1            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
45 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/12/3   98/12/8            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
46 مدیریت انرژی جامع   98/12/10   98/12/15            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
  توضیحات :              
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.  
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.
 

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانس ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه ه ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره  اصول مانور شبکه

يکشنبه 20 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزارDI ...

يکشنبه 20 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره عیب یابی از تاسیسات شبکه ...

يکشنبه 20 بهمن 1398