شنبه 28 دي 1398

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های سه گانه ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف و دوره ممیزی انرژی صنایع
 سال 1398
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد ساعت تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف هزینه های رفاهی  هزینه نهایی
 هر دوره
پذیرایی
1 مدیریت انرژی جامع   98/1/17   98/1/22            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
2 مدیریت انرژی جامع   98/1/24   98/1/29            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
3 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
4 مدیریت انرژی جامع   98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
5 مدیریت انرژی جامع   98/2/14   98/2/19            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
6 مدیریت انرژی جامع   98/2/21   98/2/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
7 مدیریت انرژی جامع   98/2/28   98/3/2            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
8 مدیریت انرژی جامع   98/3/18   98/3/23            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
9 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
10 مدیریت انرژی جامع   98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
11 مدیریت انرژی جامع   98/4/1   98/4/6            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
12 ممیزی انرژی صنایع  98/4/9   98/4/12            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
13 مدیریت انرژی جامع   98/4/15   98/4/20            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
14 مدیریت انرژی جامع   98/4/22   98/4/27            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
15 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
16 مدیریت انرژی جامع   98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
17 مدیریت انرژی جامع   98/5/5   98/5/10            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
18 مدیریت انرژی جامع   98/5/12   98/5/17            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
19 مدیریت انرژی جامع   98/6/2   98/6/7            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
20 مدیریت انرژی جامع   98/6/9   98/6/14            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
21 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
22 مدیریت انرژی جامع   98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
23 مدیریت انرژی جامع   98/6/30   98/7/4            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
24 مدیریت انرژی جامع   98/7/6   98/7/11            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
25 مدیریت انرژی جامع   98/7/13   98/7/18            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
26 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
27 مدیریت انرژی جامع   98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
28 ممیزی انرژی صنایع  98/8/11   98/8/14            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
29 مدیریت انرژی جامع   98/8/18   98/8/23            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
30 مدیریت انرژی جامع   98/8/25   98/8/30            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
31 مدیریت انرژی جامع   98/9/2   98/9/7            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
32 مدیریت انرژی جامع   98/9/9   98/9/14            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
33 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
34 مدیریت انرژی جامع   98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
35 مدیریت انرژی جامع   98/9/23   98/9/28            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
36 مدیریت انرژی جامع   98/9/30   98/10/5            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
37 مدیریت انرژی جامع   98/10/7   98/10/12            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
38 مدیریت انرژی جامع   98/10/14   98/10/19            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
39 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
40 مدیریت انرژی جامع   98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
41 مدیریت انرژی جامع   98/10/28   98/11/3            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
42 ممیزی انرژی صنایع  98/11/5   98/11/8            30           4        4,350,000                400,000                                  4,750,000
43 مدیریت انرژی جامع   98/11/12   98/11/17            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
44 مدیریت انرژی جامع   98/11/26   98/12/1            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
45 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/12/3   98/12/8            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
46 مدیریت انرژی جامع   98/12/10   98/12/15            48           6        7,320,000                600,000                                  7,920,000
  توضیحات :              
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.  
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.
 

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره های حراست وزارت نیرو

سه شنبه 24 دي 1398

گزارش یرگزاری دوره مفاهیم و تجهیزات تولید انت ...

سه شنبه 24 دي 1398

گزارش برگزاری دوره سیستم های AC و DC

دوشنبه 23 دي 1398

گزارش برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال ...

دوشنبه 23 دي 1398

گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت

يکشنبه 22 دي 1398

اطلاعیه برگزاری دوره PLS-CADP

يکشنبه 22 دي 1398