پنجشنبه 30 خرداد 1398

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های سه گانه ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف و دوره ممیزی انرژی صنایع
 سال 1398
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد ساعت تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف هزینه های رفاهی و خدمات آموزشی هزینه نهایی
 هر دوره
پذیرایی جزوه ناهار مهمانسرا صبحانه شام
1 مدیریت انرژی جامع   98/1/17   98/1/22            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
2 مدیریت انرژی جامع   98/1/24   98/1/29            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
3 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
4 مدیریت انرژی جامع   98/2/7   98/2/12            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
5 مدیریت انرژی جامع   98/2/14   98/2/19            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
6 مدیریت انرژی جامع   98/2/21   98/2/26            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
7 مدیریت انرژی جامع   98/2/28   98/3/2            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
8 مدیریت انرژی جامع   98/3/18   98/3/23            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
9 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
10 مدیریت انرژی جامع   98/3/25   98/3/30            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
11 مدیریت انرژی جامع   98/4/1   98/4/6            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
12 ممیزی انرژی صنایع  98/4/9   98/4/12            30           4        4,350,000         800,000         600,000      1,600,000      2,800,000       400,000     1,600,000     12,150,000
13 مدیریت انرژی جامع   98/4/15   98/4/20            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
14 مدیریت انرژی جامع   98/4/22   98/4/27            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
15 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
16 مدیریت انرژی جامع   98/4/29   98/5/3            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
17 مدیریت انرژی جامع   98/5/5   98/5/10            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
18 مدیریت انرژی جامع   98/5/12   98/5/17            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
19 مدیریت انرژی جامع   98/6/2   98/6/7            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
20 مدیریت انرژی جامع   98/6/9   98/6/14            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
21 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
22 مدیریت انرژی جامع   98/6/23   98/6/28            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
23 مدیریت انرژی جامع   98/6/30   98/7/4            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
24 مدیریت انرژی جامع   98/7/6   98/7/11            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
25 مدیریت انرژی جامع   98/7/13   98/7/18            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
26 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
27 مدیریت انرژی جامع   98/7/20   98/7/25            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
28 ممیزی انرژی صنایع  98/8/11   98/8/14            30           4        4,350,000         800,000         600,000      1,600,000      2,800,000       400,000     1,600,000     12,150,000
29 مدیریت انرژی جامع   98/8/18   98/8/23            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
30 مدیریت انرژی جامع   98/8/25   98/8/30            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
31 مدیریت انرژی جامع   98/9/2   98/9/7            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
32 مدیریت انرژی جامع   98/9/9   98/9/14            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
33 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
34 مدیریت انرژی جامع   98/9/16   98/9/21            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
35 مدیریت انرژی جامع   98/9/23   98/9/28            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
36 مدیریت انرژی جامع   98/9/30   98/10/5            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
37 مدیریت انرژی جامع   98/10/7   98/10/12            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
38 مدیریت انرژی جامع   98/10/14   98/10/19            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
39 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
40 مدیریت انرژی جامع   98/10/21   98/10/26            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
41 مدیریت انرژی جامع   98/10/28   98/11/3            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
42 ممیزی انرژی صنایع  98/11/5   98/11/8            30           4        4,350,000         800,000         600,000      1,600,000      2,800,000       400,000     1,600,000     12,150,000
43 مدیریت انرژی جامع   98/11/12   98/11/17            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
44 مدیریت انرژی جامع   98/11/26   98/12/1            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
45 مدیریت انرژی تخصصی برق  98/12/3   98/12/8            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
46 مدیریت انرژی جامع   98/12/10   98/12/15            48           6        7,320,000      1,200,000         600,000      2,400,000      4,200,000       600,000     2,400,000     18,720,000
  توضیحات :                        
1- در صورت عدم استفاده از هر یک از امکانات رفاهی و یا خدمات آموزشی، مبلغ هزینه مذکور از هزینه نهایی دوره کسر خواهد شد.          
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.            
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.
4- در صورت عدم درخواست جزوه چاپی دوره، مطالب دوره به صورت فایل الکترونیکی بدون دریافت هزینه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت    

آخرین اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه 25 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه ها ...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (وی ...

شنبه 18 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کنند ...

دوشنبه 13 خرداد 1398

اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

دوشنبه 13 خرداد 1398