يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

تقویم آموزشی

 
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های سه گانه ماده 69 قانون اصلاح الگوی مصرف و دوره ممیزی انرژی صنایع
شش ماهه اول سال 1397
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد ساعت تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف هزینه های رفاهی و خدمات آموزشی هزینه نهایی
 هر دوره
پذیرایی جزوه ناهار مهمانسرا صبحانه شام
1 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/2/1 97/2/6 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
2 ممیزی انرژی صنایع 97/2/8 97/2/11 30 4      3,750,000   378,000   250,000      960,000   2,040,000   240,000      900,000     8,518,000
3 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/2/15 97/2/20 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
4 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 97/2/22 97/2/27 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
5 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/2/29 97/3/3 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
6 مدیریت انرژی تخصصی برق 97/2/29 97/3/3 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
7 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/3/5 97/3/10 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
8 مدیریت انرژی تخصصی برق 97/3/19 97/3/24 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
9 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 97/3/19 97/3/24 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
10 ممیزی انرژی صنایع 97/3/27 97/3/30 30 4      3,750,000   378,000   250,000      960,000   2,040,000   240,000      900,000     8,518,000
11 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/4/2 97/4/7 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
12 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/4/9 97/4/14 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
13 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 97/4/9 97/4/14 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
14 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/4/23 97/4/28 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
15 مدیریت انرژی تخصصی برق 97/4/23 97/4/28 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
16 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/4/30 97/5/4 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
17 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/5/6 97/5/11 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
18 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/5/13 97/5/18 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
19 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 97/5/20 97/5/25 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
20 مدیریت انرژی تخصصی برق 97/5/20 97/5/25 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
21 ممیزی انرژی صنایع 97/6/3 97/6/6 30 4      3,750,000   378,000   250,000      960,000   2,040,000   240,000      900,000     8,518,000
22 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/6/10 97/6/15 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
23 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 97/6/10 97/6/15 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
24 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 97/6/17 97/6/22 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
25 مدیریت انرژی تخصصی برق 97/6/17 97/6/22 48 6      6,000,000   594,000   250,000   1,440,000   3,060,000   360,000   1,350,000   13,054,000
  توضیحات :                        
1- در صورت عدم استفاده از هر یک از امکانات رفاهی و یا خدمات آموزشی، مبلغ هزینه مذکور از هزینه نهایی دوره کسر خواهد شد.        
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.            
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰)بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.
 
لیست کارگاههای آموزشی جهت اجرا در شرکت ها و صنایع
 
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تعداد ساعات مدرس هزینه اجرای گروهی
1  تله های بخار 12 مهندس محمد کاظم ولی زاده ده میلیون ریال
2 مدیریت انرژی در پمپ ها 8 مهندس حبیب دولتشاهی ده میلیون ریال
3 مدیریت انرژی در کمپرسورها 8 مهندس علی فارسی ده میلیون ریال
4 بررسی چالش های مدیریت انرژی در ایران و جهان 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
5 آشنایی با تعرفه های برق صنعتی و بازار و بورس برق 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
6 مولدهای محلی تولید همزمان برق و حرارت و انرژی های تجدیدپذیر 16 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
7 اندازه گیری و ممیزی انرژی الکتریکی 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
 
در صورت برگزاری کارکاههای آموزشی در محل شرکت ها، علاوه بر هزینه اجرا، هزینه تهیه بلیط، ایاب و ذهاب، اسکان و غذای برای اساتید بر عهده شرکت خواهد بود.
تاریخ کارگاههای آموزشی بر اساس توافق با شرکت ها و صنایع تنظیم خواهد شد.


 

آخرین اخبار

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی نگهبانی

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی نگهبانی

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی اپراتور

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی اپراتور

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

کسب مقام دومی پنجمین دوره فستیوال ورزشی صنعت ...

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397

کسب مقام دومی پنجمین دوره فستیوال ورزشی صنعت ...

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397