شنبه 10 آبان 1399

معرفی گروه آموزشی علوم پایه و مدیریت

 
گروه آموزشهای علوم پایه و مدیریت
این گروه در حال حاضر متولی ارائه دوره های رشد و ارتقای مدیران، دوره های نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو در سطوح کارشناسی، کمک کارشناسی و کارگری می باشد.
همچنین آموزشهای اختصاصی و تخصصی در زمینه های مدیریت، زبان و علوم پایه نیز توسط این گروه برنامه ریزی و اجرا می گردد.
دوره های ویژه با تدریس مدرسین بنام  جزو دوره های مدیران میباشد
 
این گروه با فعالیت افراد زیر در راستای انجام کلیه دوره های عمومی و مدیران  با بیشترین آمار از نظر تعداد دوره های اجرایی فعالیت دارد 


شاغلین گروه

 
  نسرین حسین اهلی 
رییس گروه
 آموزشهای علوم پایه و مدیریت

دکتری اسپکترسکپی تصفیه پسابهای صنعتی با روش جاذب ها و سوپر جاذب ها
کارشناس ارشد مهندسی انرژی

email:nhosseinahli@gmail.com
تلفن مستقیم گروه:32870581-041جواد طیبی هیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی               زیبا هاشمی 
 امور دفتری و تایپ
 
 
 
 

 

        هدف کلی گروه 
هدف کلی این گروه در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است.
 
اهداف بلند مدت گروه
-         شناسایی و ایجاد ارتباط علمی متقابل با مراکز مختلف وزارت نیرو و تعلیم و ارتقا مدیران در سطوح مختلف و پرسنل
-         همکاری های بین المللی در خصوص طراحی و اجرای برنامه های کلان آموزشی وآموزش های تخصصی
-         توسعه همکاری های بین المللی و اجرای طرح های پژوهشی بین فرهنگی
-         برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در این حوزه ها
-         برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت
-         طراحی و تدوین برنامه های آموزشی پیشگیرانه و مداخلات در زمینه کلینیک مدیریت و کاهش استرس وافزایش انگیزه و روحیه همکاری در شاغلین و ارتقا علمیو کاربردی
 
اهداف کوتاه مدت گروه
-         طراحی و اجرای طرح های پژوهشی
 -         تشکیل بانک اساتید تخصصی
-         برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی
-         فراهم نمودن ابزارها و امکانات لازم برای پژوهش در این حوزه
-         ترجمه و تالیف کتب مرتبط 

آخرین اخبار

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه ه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوا ...

دوشنبه 5 آبان 1399

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399