پنجشنبه 31 خرداد 1397
گروه آموزشی نیروگاه
گروه آموزشی آب و محیط زیست
گروه آموزشی کنترل و کامپیوتر
گروه آموزشی عمومی و مدیریت
دفتر آموزشی بناب
دفتر آموزشی آذربایجان غربی
دفتر آموزشی اردبیل