سه شنبه 1 مرداد 1398

تقویم آموزشی گروه آب و محیط زیست

   ردیف
 
        نام دوره      کد دوره   شروع دوره   اتمام دوره      مدرس
 
   1      
 
 
حقابه و بهره برداری از منابع آب(گروه اول)
    
     1259   
 
   97/11/14 
 
  97/11/29
 
    آقای سعیدان
 
   2      
 
 
حقابه و بهره برداری از منابع آب(گروه دوم)
    
     1259   
 
   97/11/16 
 
97/11/24
 
    آقای سعیدان
 
   3 
    
 
   نشت یابی(گروه اول)
 
   DWE-158
 
   97/11/6
 
97/11/24
 
آقای مهندس رضازاده
 
   4 
    
 
   نشت یابی(گروه دوم)
 
   DWE-158
 
   97/11/13
 
28/11/97
 
آقای مهندس رضازاده
 
   5 
    
 
   نشت یابی(گروه سوم)
 
   DWE-158
 
   97/11/6
 
97/11/10
 
آقای مهندس رضازاده
 
   6 
    
 
   نشت یابی(گروه چهارم)
 
   DWE-158
 
   97/11/13
 
97/11/17
 
آقای مهندس رضازاده


برخی از دوره های اجرا شده گروه آب و محیط زیست در سال 1397


 
   ردیف
 
        نام دوره      کد دوره تعداد
شرکت کننده
  شروع دوره   اتمام دوره      مدرس
 
   1      
 
 
آشنایی با حفر چاه
(گروه یک)
    
     2063
 
17 نفر
 
   09/02/97  
 
  18/02/97
 
    آقای مهندس عزیز رنجبری
 
   2      
 
 
آشنایی با حفر چاه
(گروه دو)
    
     2063
 
16 نفز
 
   11/02/97  
 
  25/02/97
 
    آقای مهندس عزیز رنجبری
 
   3 
    
 
مدرن سازی مدیریت آبیاری وطراحی سامانه...
{گروه اول)
 
   1029
 
27 نفر
 
 24/11/96
 
26/02/97
 
آقای دکتر جانی
آقای دکتر دینی
آقای دکتر شیری
 
   4 
    
 
مدرن سازی مدیریت آبیاری وطراحی سامانه...
{گروه دوم}
 
   1029
 
48 نفر
 
 26/11/96
 
25/02/97
 
آقای دکتر جانی
آقای دکتر دینی
آقای دکتر شیری
 
   5 
    
 
مراقبین تاسیسات کلر زنی
(گروه اول)
 
 
  *****
 
 
77 نفر
 
   29/03/97
 
 
29/03/97
 
آقای دکتر ابراهیم زاده زنوزیان
 
   6 
    
 
مراقبین تاسیسات کلر زنی
(گروه دوم)
 
 
  *****
 
 
73 نفر
 
   30/03/97
 
 
30/03/97
 
آقای دکترابراهیم زاده زنوزیان
 
      7
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
 
  1572
 
20 نفر
 
27/04/97
 
15/06/97
 
آقای مهندس تادر خانزاده
 
  8
   
 
رواناب سطحی و کنترل سیلاب
 
  1529
 
21 نفر
 
06/08/97
 
27/08/97
 
آقای دتر چابکپور
 
   9
 
 
قوانین ودستورالعمل های جاری بهره برداری منابع
آب
 
  1348
 
14 نفر
 
08/07/97
 
27/08/97
 
آقای خیاطی
آقای سعیدان
 
  10
 
کنترل کیفیت منابع آب
 
  1372
 
28 نفر
 
24/07/97
 
06/09/97
 
آقای مهندس روستا
آقای مهندس فهیدی
آقای مهندس شیخ زادگان
خانم مهندس نصیری
                   
 
 
 
   ردیف
 
        نام دوره      کد دوره تعداد
شرکت کننده
  شروع دوره   اتمام دوره      مدرس
 
  11       
 
 
پروژه حقوق وتعیین حریم منابع آب
    
     1578
 
29 نفر
 
 24/06/97  
 
آ17/09/97
آقای دکتر ندیری
آقای دکترپارسا
آقای مهندس صاحبقرانی
 
  12      
 
 
قراردادهای نوین EPC,BOT
    
     ****
 
57 نفز
 
   21/09/97  
 
  29/02/97
 
    آقای مهندس رسولی
 
   13 
    
 
برنامه ریزی و واکنش به وضعیت اضطرا ری در تاسیسات آب
 
   2067
 
47 نفر
 
 19/09/97
 
28/09/97
 
آقای مهندس 1براهیمیی
 
   14 
    
 
پروژه مسائل خاص هیدروژئولوژی
 
   1512
 
32 نفر
 
 25/05/97
 
22/09/97
 
آقای دکتر واعظی
 
   15 
    
 
مدل های ریاضی در منابع آب
 
 
 1411
 
 
12 نفر
 
   03/07/97
 
 
15/10/97
 
آقای دکتر فاخری
 
 
 

آخرین اخبار

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم ها در ...

دوشنبه 31 تير 1398

گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي ق ...

دوشنبه 31 تير 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه ها ...

يکشنبه 30 تير 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری ...

يکشنبه 30 تير 1398

اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی ...

دوشنبه 24 تير 1398

دوره های تیرماه سال 1398

يکشنبه 23 تير 1398