چهارشنبه 30 مرداد 1398

آرشیو

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

(902)

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

يکشنبه 27 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

(114)

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

چهارشنبه 23 مرداد 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

(45)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

چهارشنبه 16 مرداد 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

(30)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

(33)

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع

(37)

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت

(23)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

(16)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست

(17)

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

(6)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

چهارشنبه 16 مرداد 1398

آخرین اخبار

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذ ...

يکشنبه 27 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های ...

چهارشنبه 23 مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انت ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخ ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقا ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398